tel. 608-01-55-66

Oferta i cennik - usługi kadrowo-płacowe

 • Czynności związane z rozpoczęciem świadczenia usług, obejmujące w szczególności:
  • stworzenie i sparametryzowanie listy płac;
  • wprowadzenia danych początkowych do systemu;
  • przygotowanie kart pracowników.
 • Zgłoszenie/wyrejestrowanie firmy i pracowników do ubezpieczeń społecznych, obejmująca w szczególności:
  • wypełnianie odpowiednich formularzy;
  • składanie formularzy we właściwym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Comiesięczne usługi, obejmujące w szczególności:
  • prowadzenie akt osobowych pracowników;
  • obliczanie wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę;
  • obliczanie wynagrodzeń, podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne dla osób zatrudnionych na podstawie zlecenia lub umowy o dzieło;
  • obliczanie wynagrodzeń za nadgodziny, zasiłków chorobowych i innych świadczeń pracowniczych przewidzianych w kodeksie pracy;
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracji w zakresie wymaganym przez ZUS, PFRON i PDOF;
  • zgłaszanie do ZUS wszelkich zmian danych pracownika;
  • prowadzenie kart przychodów pracowników;
  • prowadzenie ewidencji:
   • zatrudnienia,
   • zwolnień lekarskich,
   • badań lekarskich,
   • szkoleń BHP;
   • urlopów
wyślij wiadomość

e-mail: biuro@citownia.pl

  • przygotowanie umów o pracę oraz aneksów do tych umów;
  • przygotowanie nagan i kar udzielanych pracownikom;
  • sporządzanie dokumentacji dla celów zasiłków rodzinnych;
  • sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych;
  • weryfikacja ewidencji czasu pracy;
  • sporządzanie planów urlopów na dany rok na podstawie zaakceptowanych przez pracodawcę wniosków pracowników;
  • sporządzanie, w porozumieniu z pracodawcą, harmonogramu czasu pracy na każdy miesiąc.
 • Czynności związane z zakończeniem roku podatkowego, obejmujące w szczególności:
  • przygotowanie deklaracji związanych z zakończeniem roku podatkowego;
  • przygotowanie rocznych informacji dla pracowników o wynagrodzeniach i pobranych podatkach według obowiązujących wzorów.
 • Obliczanie kwot należnych pracownikom w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, obejmujące w szczególności:
  • obliczanie kwot należnych przy rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia i za wypowiedzeniem, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz innych świadczeń wymaganych przez kodeks pracy;
  • sporządzanie deklaracji wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy.

Cennik usługi kadrowe – cennik ma charakter informacyjny, zachęcamy do rozmowy w celu ustalenia indywidulanej oferty.

Kwota wynagrodzenia netto (za każdego pracownika) Rodzaj zatrudnienia
40,00 - 45,00 zł umowa o pracę
35,00 zł umowa cywilnoprawna

Zapraszamy!!!